Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gmina Cegłów

Strategia rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023

   Podczas XVII sesji Rady Gminy Cegłów w dniu 10 grudnia 2015 r., podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023.

   Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023 jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Dokument zawiera syntetyczną diagnozę obszaru funkcjonalnego Gminy w zakresie sytuacji społeczno – ekonomicznej, bilansu strategicznego sił i słabości wraz z analizą SWOT. Opracowanie obejmuje koncepcję funkcjonowania Gminy Cegłów na najbliższe lata ze wskazaniem jej  wizji i misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy rozwojowych. Ponadto dokument odnosi się do spójności i zbieżności z obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi opracowaniami strategicznymi na szczeblu gminnym, regionalnym i krajowym.

   Przedmiotowy dokument daje również możliwości tworzenia warunków do rozwijania aktywności
i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015-2023 jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki, a jej opracowanie było niezbędne do uporządkowania myślenia o rozwoju, sprawiając by działania niezależnych od siebie podmiotów i środowisk były koordynowane i łączone. Dokument ten ułatwia lokalnym władzom rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych i prawnych, jak również racjonalne organizowanie przyszłych działań, w szczególności odkrywanie i uruchamianie niewykorzystywanych dotychczas potencjałów i szans rozwojowych.
   Ważnym elementem procesu tworzenia Strategii były konsultacje społeczne. W celu dokładnego zbadania potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej procedura uspołecznienia dokumentu zakładała bezpośredni udział mieszkańców w jego tworzeniu już na etapie formułowania wizji i celów strategicznych poprzez m.in. przeprowadzenie ankietyzacji, wywiadów i rozmów bezpośrednio z mieszkańcami i władzami Gminy. Takie rozwiązanie umożliwiało wszystkim zainteresowanym aktywny udział w kreowaniu kluczowych dla Gminy kierunków rozwoju. Konsultacjom społecznym poddany został również projekt Strategii Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023.

Strategia-Gminy-Cegłów