Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gmina Cegłów

Położenie Gminy

   Gmina Cegłów położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie mińskim na wysokości 170 m n.p.m. Teren gminy leży w granicach mezoregionu Wysoczyzna Kałuszyńska, należącego do Makroregionu Niziny Południowopodlaskiej. Jej obszar jest w większości równinny, miejscami tylko lekko falisty, rozcięty wąskimi dolinami rzeki Mieni, Piasecznej i Sienniczki. Powierzchnia gminy wynosi  9574 ha, ponad 30% terenu zajmują lasy mieńskie, 3/5 gminy Cegłów leży w obszarze Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
   Jest to gmina rolnicza, z przewagą drobnych gospodarstw rolnych. Ponad trzydzieści procent powierzchni gminy zajmuje zwarty obszar lasów mieńskich, z dobrze urządzonymi drogami do uprawiania turystyki rowerowej, rozciągających się na obszar sąsiedniej gminy Mrozy. W lasach tych, na terenie gminy Cegłów jest rezerwat „Jedlina”- największy /ok.13 ha/ zwarty obszar jodły na północ od Gór Świętokrzyskich.   Około 3/5 obszaru gminy leży w obszarze Mazowieckiego Krajobrazu Chronionego, którego jednym z elementów jest malownicza pradolina rzeki Mieni – dopływu Świdra.
   Gmina Cegłów graniczy: od północy  z gminą Jakubów, od północnego wschodu z gminą Kałuszyn, od wschodu z gminą Mrozy, od południa z gminą Latowicz, od zachodu z gminami Siennica i Mińsk Mazowiecki. Odległość od Warszawy wynosi około 50 km, od Mińska Mazowieckiego około 13 km, a od Siedlec około 44 km.
Przez Cegłów przebiega magistrala kolejowa Berlin – Warszawa – Moskwa. Usytuowane są dwa przystanki kolejowe w Cegłowie i w Mieni. Dobre połączenia komunikacyjne kolejowe umożliwiają mieszkańcom gminy dojazdy do pracy, przede wszystkim do Warszawy, Mińska Mazowieckiego i Siedlec.
   Charakteryzując dalej Gminę Cegłów należy dodać, że rzeźba terenu jest nieznacznie zróżnicowana. Wysokości bezwzględne wahają się od 150 m n.p.m. w południowo-wschodniej części gminy do 183 m n.p.m. na północy. Jeżeli chodzi o warstwę powierzchniową gruntów znajdujących się na terenie Gminy stanowią ją wyłącznie twory czwartorzędowe. Generalnie można stwierdzić, że Gmina nie wyróżnia się cechami szczególnymi, biorąc pod uwagę jej budowę geologiczną.
   Omawiając hydrogeologię musimy powiedzieć, że Gmina znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych tzw. „Subniecka warszawska – część centralna”, a na terenie gminy brakuje studni, które ujmowałyby wody trzeciorzędowe. Natomiast wody czwartorzędowe ujmowane są w studniach głębinowych znajdujących się m.in. we wsiach Cegłów, Mienia i Piaseczno.
   Mówiąc o wodach powierzchniowych bardzo istotną cechą jest to, że Gmina Cegłów położona jest w zlewni Świdra, prawostronnego dopływu Wisły.   Przez Gminę przepływają dwa prawostronne dopływy Świdra, czyli rzeka Mienia i rzeka Piaseczna.