Logo Gminy Cegłów

Wskazówki dotyczące składania wniosku o płatność (WOP)

Wskazówki dotyczące składania wniosku o płatność (WOP):          

1)      protokół odbioru prac wykonawcy (w przypadku realizacji zadania tzw. siłami własnymi taki protokół wypełnia Beneficjent);

2)      kopie faktur lub innych równorzędnych dowodów księgowych, potwierdzające zakup materiałów lub usług w ramach przedsięwzięcia, odzwierciedlające zakres zrealizowany zgodnie z zestawieniem finansowo–rzeczowym, potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone czytelnym podpisem przez Beneficjenta. Oryginały ww. dokumentów powinny być wystawione na Beneficjenta;
-        W przypadku płatności gotówką, na fakturze w miejscu metoda płatności musi być zapis „zapłacono gotówką”.
-        W przypadku płatności przelewem dokument potwierdzający dokonanie przelewu lub inny dokument poświadczający opłacenie faktur, oraz innych równorzędnych dowodów księgowych.
-        W przypadku wniosku o wypłatę na rachunek wykonawcy lub sprzedawcy w dokumencie księgowym musi być wskazany numer rachunku bankowego.

3)      dokument potwierdzający trwałe wyłączenie z użytkowania źródła ciepła:
-        kopia imiennego dokumentu zezłomowania,
-        karta przekazania odpadu,
-        formularz przyjęcia odpadów metali.
W uzasadnionych przypadkach, np. trwałego wyłączenia z użytku pieca kaflowego, Beneficjent może udokumentować ten fakt w inny wiarygodny sposób, np. przez dokument trwałego odłączenia źródła ciepła od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza;

4)      kopie dokumentów potwierdzających zgodność zainstalowanego źródła ciepła, odnawialnych źródeł energii, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wymaganiami określonymi w Programie (etykieta energetyczna/karta produktu/zaświadczenie producenta/specyfikacja techniczna/certyfikaty);

5)      dla okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych - dokument potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 r. (w dokumencie powinna być wskazana wartość współczynnika przenikania ciepła U);

6)      dla mikroinstalacji fotowoltaicznej - wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem lub umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzaniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, której stronami są Beneficjent i Operator Sieci Dystrybucyjnej; Umowa kompleksowa może być połączona z umową sprzedaży energii elektrycznej regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

7)      dokument podsumowujący audyt energetyczny lub aktualizacja tego dokumentu na wzorze obowiązującym w Programie;

8)      numer rachunku bankowego. UWAGA! Do momentu zakończenia okresu trwałości przedsięwzięcia (5 lat od zakończenia przedsięwzięcia), Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dowodów księgowych oraz pozostałych dokumentów dotyczących przyznanego dofinansowania