Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gospodarka Komunalna

Rewitalizacja

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Gmina Cegłów rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023 na mocy Uchwały Nr XXVI/190/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) „Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji”.

Od roku 2024 realizacja procesu rewitalizacji będzie możliwa jedynie w oparciu o gminny program rewitalizacji sporządzony w oparciu o ustawę o rewitalizacji. Do końca roku 2023 ustawa daje możliwość opracowania programu rewitalizacji wyłącznie w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Powyższe rozwiązanieumożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych zarówno ze środków budżetu gminy, środków prywatnych, jak również z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków krajowych dedykowanych rewitalizacji.

Podstawowe elementy niniejszego programu rewitalizacji to:

Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi;
Diagnoza gminy wraz z wynikającymi z niej wnioskami;
Wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
Analiza jakościowa obszaru rewitalizacji;
Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań zaplanowanych w programie rewitalizacji;
Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
Mechanizmy zapewnienie komplementarności pomiędzy przedsięwzięciami oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy;
Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości  oraz innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
System zarządzania realizacją programu rewitalizacji;
System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.
Niniejszy dokument stanowi w polityce gminy płaszczyznę koordynacji wszelkich działań rewitalizacyjnych i ustanawia dla nich ramy operacyjne.

Prace nad programem przebiegały w pięciu głównych etapach:

1)    Diagnoza strategiczna.

2)    Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego, wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

3)    Wyznaczenie celów strategicznych i kierunków działań wraz z przeprowadzeniem otwartego naboru propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4)    Konsultacje społeczne.

 

Pliki do pobrania: