Logo Gminy Cegłów

Dokumenty i informacje potrzebne do wypełnienia wniosku

Dokumenty i informacje potrzebne do wypełnienia wniosku 

w ramach programu ,,Czyste Powietrze”

Przy składaniu Wniosku o dofinansowanie:

1)      aktywny adres e-mail lub profil zaufany,

2)      imię, nazwisko i PESEL wnioskodawcy oraz współmałżonka,

3)      numer księgi wieczystej nieruchomości,

UWAGA! Nie można wnioskować o dofinansowanie dla budynku/lokalu mieszkalnego

bez wydzielonej księgi wieczystej,

4)      numer ewidencyjny działki na Gminy Cegłów (zgodnie z danymi ewidencji gruntów                                 i budynków),

UWAGA! Nie można wnioskować o dofinansowanie kosztów poniesionych

w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany do użytku,

5)      rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (należy podać odpowiedni

przedział czasowy 10-letni),

6)      całkowita powierzchnia budynku/lokalu mieszkalnego,

7)      planowany rodzaj nowego źródła ciepła (kocioł gazowy kondensacyjny/pompa

ciepła/kocioł olejowy kondensacyjny/kocioł zgazowujący drewno/kocioł na pellet/

ogrzewanie elektryczne),

8)      jakie inwestycje są planowane na terenie nieruchomości (np. wymiana instalacji C.O.,

termomodernizacja, montaż wentylacji mechanicznej)

9)      informacje dotyczące dochodów:

 dla podstawowego poziomu dofinansowania:

dochód roczny wnioskodawcy do 135 tys. zł ustalany na podstawie: PIT-16A, PIT-

28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A

(w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem w PIT uwzględniony jest

podział dochodu na połowę).

 dla podwyższonego poziomu dofinansowania:

zaświadczenie wydane przez MOPS wskazujące przeciętny miesięczny dochód na

jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz rodzaj tego

gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe).

UWAGA! Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może

przekraczać 2651 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego miesięczny

dochód nie może przekraczać 1894 zł na osobę.

 dla najwyższego poziomu dofinansowania:

Zaświadczenie wydane przez GOPS wskazujące przeciętny miesięczny dochód na

jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz rodzaj tego

gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe).

UWAGA! Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może

przekraczać 1526 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego miesięczny

dochód nie może przekraczać 1090 zł na osobę.

10) Do złożenia wniosku wymagana jest zgoda WSZYSTKICH współwłaścicieli

nieruchomości.

UWAGA! Nie można wnioskować o dofinansowanie w przypadku nieuregulowania

sytuacji prawnej nieruchomości.