Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gospodarka Komunalna

Woda i ścieki

Burmistrz Cegłowa informuje, iż zgodnie z decyzją WA.RZT.70.10.2021/5 z dnia 21.05.2021r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdzającą taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cegłów, od dnia 10 czerwca 2023 roku do 9 czerwca 2024 roku będą obowiązywały następujące stawki za wodę i ścieki w dwóch wyodrębnionych grupach odbiorców:

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Gospodarstwa domowe
2,51 zł/m3
Jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową i usługową)
2,88 zł/m3
 

Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Gospodarstwa domowe
6,70 zł/m3
Jednostki budżetowe, jednostki oświaty i kultury, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (produkcyjną, handlową, transportową i usługową)
8,04 zł/m3
 

Do cen taryf należy doliczyć obowiązujący podatek VAT (8%).

Stała miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi 4,00 zł. netto + 8 % VAT.