Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gospodarka Komunalna

Opieka nad zwierzętami

Informujemy, iż w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, które wymagają pomocy weterynaryjnej w ramach umowy zawartej z Gminą Cegłów świadczy lek. wet. Pan Jan Rogulski tel. 25 758 24 35, 604 923 813.

 
Burmistrz Cegłowa  podaje do wiadomości wszystkich organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy Cegłów, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, że w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Cegłów www.bip.ceglow.pl jest ogłoszony projekt Programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2016r. Zgodnie z art. 11a, ust.7, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r, poz. 856) organizacje te maja prawo wnieść uwagi do projektu.