Logo Gminy Cegłów
Powróć do: Gospodarka Komunalna

Gminna Spółka Wodna

O spółce

Gminna Spółka Wodna Cegłów jest niepubliczną formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku i ma na celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy Prawo wodne potrzeb w zakresie zagospodarowania wodami, a w szczególności wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń wodnych służących do ochrony wód przed zanieczyszczeniem, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią, odwadniania gruntów zabudowanych lub zurbanizowanych.

Teren działania

Terenem działania spółki jest obszar gminy Cegłów.

Siedziba spółki

Siedziba Gminnej Spółki Wodnej Cegłów mieści się przy ulicy T.Kościuszki 4, 05-319 Cegłów.

Władze spółki
Zarząd spółki:
Przewodniczący Zarządu – p. Mirosław Walas
Zastępca Przewodniczącego Zarządu – p. Krzysztof Kaska
Sekretarz Zarządu – p. Piotr Marczuk
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Dariusz Uchman
Zastępca Przewodniczącego Komisji – p. Przemysław Dębowski

Członek Komisji Rewizyjnej – p. Tomasz Ławecki

Kontakt
ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów
tel: (25) 759-59-46, email: gsw@ceglow.pl 
kontakt w godzinach pracy Urzędu

Składki
Stawki na rok 2022 wynoszą:
dla gruntów zdrenowanych: 45,00 zł/ha;
dla gruntów zmeliorowanych: 45,00 zł/ha;
minimalna roczna odpłatność: 50,00 zł

Składki należy wpłacać na rachunek bankowy do wpłat:

BS Siedlce Oddział w Mrozach 57 9227 0004 0000 5281 2000 0010

lub u inkasentów roznoszących nakazy.