Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Ustalanie warunków zabudowy
Ustalanie warunków zabudowy

USTALANIE WARUNKÓW ZABUDOWY: 

przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)

OPŁATA SKARBOWA:

  • za wydanie decyzji – 598,00 zł (nie jest pobierana od właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych)
  • za pełnomocnictwo – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cegłów lub na rachunek bankowy – 71 9227 0004 0000 1238 2000 0060.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 65 dni, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych zgodnie z ustaleniami wynikającymi z Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

*W przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni;

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miasta i Gminy Cegłów, Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych (WIiZP), pokój nr 25, nr telefonu 25 759 59 46

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Burmistrza Cegłowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany na piśmie do uzupełnienia brakujących dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień.

 

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji

Wniosek o zmianę decyzji

Wniosek o zmianę decyzji

 

Klauzula informacyjna

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber