Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Kontakt
Kontakt

TELEFONY

Wójt Gminy (25) 759-59-30
Zastępca Wójta (25) 759-59-43
Sekretarz Gminy (25) 759-59-34
Skarbnik Gminy (25) 759-59-45
Przewodniczący Rady Gminy (25) 759-59-48
Sekretariat Wójta (25) 759-59-48
Ewidencja ludności (25) 759-59-37
Podatki (25) 759-59-36
Woda, ścieki (opłaty) (25) 759-59-41
Śmieci, wycinka drzew (25) 759-59-32

 

Inwestycje, przetargi (25) 759-59-49
Kasa (25) 759-59-35
Księgowość (25) 759-59-33
Księgowość oświaty (25) 759-59-31
Kadry (25) 759-59-44

Komórka organizacyjna Imię, nazwisko, stanowisko Prowadzone sprawy Numer telefonu Adres e-mail Numer pokoju
Wójt Marcin Uchman Wójt przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących gminy w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania. W sprawach skarg i wniosków :                   poniedziałek 16.00 – 18.00 i piątek 13.00 – 14.30 25 759 59 48 wojt@ceglow.pl 18
Zastępca Wójta Dariusz Uchman
Kierownik Wydziału
Infrastruktury i Zamówień Publicznych
W przypadku nieobecności Wójta, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca.
Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w godzinach pracy Urzędu
25 759 59 43 d.uchman@ceglow.pl 20
Skarbnik Milena Dąbrowska
Główny Księgowy Kierownik Wydziału Finansowo – Podatkowego
sprawy z zakresu oświaty 25 759 59 45 m.dabrowska@ceglow.pl 12
Anna Tarczyńska
Podinsp ds. obsługi kancelarii, archiwum zakładowego, promocji i spraw społecznych
- prowadzenie kancelarii Urzędu
- przyjmowanie adresowanych do urzędu wniosków, podań, pism oraz skarg
- udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie
- informacja publiczna
- archiwum zakładowe
25 759 59 48
w. 58
a.tarczynska@ceglow.pl 4
kancelaria
Wioleta Gałązka
Insp.ds. kadr i oświaty
- sprawy kadrowe
- szkolenia
- umowy zlecenie
- prace społecznie użyteczne
- sprawy z zakresu zdrowia
- PEFRON
- prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
25 759 59 44 w.galazka@ceglow.pl 16
Damian Kacprowicz
Pomoc administarcyjna
- zarządzanie kryzysowe
- obrona cywilna
- ochrona przeciwpożarowa
- bezpieczeństwo
- sprawy obronne
- sprawy wojskowe
- Ochotnicze Straże Pożarne
- obiekty sportowe, świetlice wiejskie, place zabaw
- azbest
- klęski żywiołowe
- fundusze unijne
- rozliczenia transportowe Urzędu i sprawozdawczość
25 759 59 48
w. 51
d.kacprowicz@ceglow.pl 16
Radosław Krążała
Informatyk
- obsługa informatyczna Urzędu
- obsługa i konserwacja urządzeń komputerowych, informatycznych, biurowych
- sprawy serwisu urządzeń biurowych
- obsługa informatyczna projektu 8.3
25 59 59 48
w. 99
r.krazala@ceglow.pl 14
Beata Mroczek
Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- sprawy meldunkowe
- działalność gospodarcza
- Karta Dużej Rodziny
- spis wyborców
- udostępnianie danych
25 759 59 37 b.mroczek@ceglow.pl 3
Justyna Cholewińska – Michalczyk
Podinsp. ds. funduszy i obsługi Rady Gminy
- fundusze unijne
- obsługa Rady Gminy i jej Komisji
- oświadczenia majątkowe
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym
- decyzje w sprawie imprez masowych
25 759 59 40 j.cholewinska@ceglow.pl 16
Małgorzata Podobas
Sam. ref. ds. obsługi kancelarii
- współpraca z przedsiębiorcami
- współpraca z KGW
- zebrania wiejskie
- sprawy sołeckie
- obsługa sekretariatu
- logistyka Urzędu
- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     – promocja
25 759 59 48 m.podobas@ceglow.pl sekretariat
Wydział Finansowo – Podatkowy Anna Ciemierzewska
Insp. ds. księgowości
- księgowość dochodów Urzędu
- sprawozdawczość budżetowa Urzędu
- ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
- egzekucja z umów cywilnoprawnych
25 759 59 33 a.ciemierzewska@ceglow.pl 11
Agnieszka Chmielewska
Insp.ds. księgowości
- sprawozdawczość budżetowa Gminy
- dekretacja faktur
- rejestr umów
- Fundusz Sołecki
25 759 59 48
w. 99
a.chmielewska@ceglow.pl 14
Marta Zawadka
Pomoc administracyjna
- ewidencja środków trwałych
- sporzadzanie list płac pracowników Urzedu Gminy
- zaświadczenia RP-7 pracowników Urzędu Gminy
- rozliczenie składek ZUS pracowników Urzędu Gminy
- rozliczanie podatku dochodowego pracowników Urzędu Gminy z US
25 759 59 48
w. 33
m.zawadka@ceglow.pl 11
Małgorzata Kowalska
Insp ds. księgowości
- wystawianie i ewidencja faktur VAT (oprócz faktur z zakresu gospodarki komunlanej: woda, ścieki)
- rozliczanie deklaracji VAT -7 Gminy
- księgowanie wydatków Urzędu
- sprawozdawczość budżetowa Urzędu
25 759 59 33
wew.50
m.kowalska@ceglow.pl 11
Alicja Majszyk
Insp. ds. wymiaru podatków
- decyzje podatkowe
- zwrot części podatku akcyzowego dla rolników
- wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu i powierzchni gospodarstw rolnych
25 759 59 36 a.majszyk@ceglow.pl 6
Honorata Stachowicz
Insp ds. księgowości
- księgowość oświatowa
- sprawozdawczość budżetowa oświaty
- ewidencja środków trwałych oświaty
- rozliczanie deklaracji VAT -7 oświaty
25 759 59 31 h.stachowicz@ceglow.pl 15
Magdalena Czub
Sam. ref. ds. obsługi kasy
Obsługa księgowo – kasowa
Kasa czynna w godzinach pon. 8.00-17.00, wt. – śr. 8.00-14.00, pt. 8.00-13.00
25 759 59 35 m.czub@ceglow.pl 7
Renata Szydłowska
Insp. ds. księgowości podatkowej
- księgowość podatkowa
- egzekucja podatkowa
- wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków
25 759 59 36 r.szydlowska@ceglow.pl 6
Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych Andrzej Boniakowski
Sam. ref. ds. inwestycji komunalnych
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne
- wydawanie warunków technicznych
- zgłaszanie awarii
- komunikacja
- inwestycje
25 759 59 48
w. 57
a.boniakowski@ceglow.pl 5
Arkadiusz Chmielewski
Konserwator
- inkasent opłat za wodę i ścieki
- zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- zamykania zasuw wodociągowych
- odbiory przyłączy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
25 759 59 41 a.chmielewski@ceglow.pl 5
Elżbieta Czapska
Pod. Insp. ds. ochrony środowiska i rozliczen wodno kanalizacyjnych
- rozliczenia wodno-kanalizacyjne
- pozwolenia na wycinkę drzew (m. Cegłów)
- zgłaszanie wywozu ścieków komunalnych
- oczyszczalnia ścieków
25 759 59 41 e.czapska@ceglow.pl 5
Monika Czyżewska
Insp. ds. ochrony środowiska
- ochrona środowiska
- decyzje środowiskowe
- pozwolenia na wycinkę drzew (inne m. niż Cegłów)
- zwierzęta bezdomne
- gospodarka odpadami komunalnymi
25 759 59 32 m.czyzewska@ceglow.pl 5
Mirosław Gąsiorowski
Insp. ds. gospodarki komunalnej
- zamówienia publiczne, przetargi
- rozliczanie inwestycji
- naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego
- oświetlenie uliczne
- utrzymanie dróg gminnych
- inwestycje gminne
- oświetlenie uliczne
25 759 59 48
w. 49
m.gasiorowski@ceglow.pl 5
Krzysztof Kaska
Sam. ref. ds. gospodarki komunalnej
- warunki zabudowy
- planowanie przestrzenne
- wypisy i wyrysy z MPZP
- gospodarka komunalna
- gospodarka gruntami
- numeracja porządkowa nieruchomości
- nazewnictwo ulic
- komunalizacja mienia Skarbu Państwa
25 759 59 39 k.kaska@ceglow.pl 5
GOPS Katarzyna Korzeń
Kierownik
- pomoc społeczna
- świadczenia rodzinne
- 500+
25 759 59 47 www.gopsceglow.pl  gopsceglow@op.pl  2
Przewodniczący Rady Gminy Radosław Chmielewski Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w poniedziałki 8.00 – 10.00 25 759 59 48
w. 53
13
Przewodnicząca GKRPAiPN Jadwiga Kaczorek Przewodnicząca Komisji przyjmuje we wtorki 13.00 – 15.00 25 759 59 48
w. 53
13
MODR
o/Mińsk Mazowiecki
Małgorzata Płatek - prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń
- pomoc rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o pomoc finansowaną lub współfinansowaną ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych czy zagranicznych
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi
25 759 59 46 25
Punkt nieodpłatnej
pomocy
prawnej
Pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Cegłów poniedziałki 14.00 – 18.00, środa 8.00 – 12.00 25 759 59 53 13

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
psr
psr
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
lokalni_przedsiebiorcy
lokalni_przedsiebiorcy
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
wybory2020
wybory2020
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji