Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Kontakt
Kontakt

TELEFONY

Wójt Gminy (25) 759-59-30
Zastępca Wójta (25) 759-59-43
Sekretarz Gminy (25) 759-59-34
Skarbnik Gminy (25) 759-59-45
Przewodniczący Rady Gminy (25) 759-59-48
Sekretariat Wójta (25) 759-59-48
Ewidencja ludności (25) 759-59-37
Podatki (25) 759-59-36
Woda, ścieki (opłaty) (25) 759-59-41
Śmieci, wycinka drzew (25) 759-59-32

 

Inwestycje, przetargi (25) 759-59-49
Kasa (25) 759-59-35
Księgowość (25) 759-59-33
Księgowość oświaty (25) 759-59-31
Kadry (25) 759-59-44

 

Komórka organizacyjna
Imię, nazwisko, stanowisko
Prowadzone sprawy
Numer telefonu
Adres e-mail
Nr pokoju
WójtMarcin UchmanWójt przyjmuje interesantów w sprawach dotyczących gminy w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.25 759 59 48wojt@ceglow.pl
W sprawach skarg i wniosków: poniedziałek 16.00 - 18.00 i piątek 13.00 - 14.30d.uchman@ceglow.pl18
Zastępca WójtaDariusz UchmanW przypadku nieobecności Wójta, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca.25 759 59 4320
Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zamówień PublicznychZastępca przyjmuje interesantów w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w godzinach pracy Urzędu
SkarbnikMilena Dąbrowskakierowanie Wydziałem Finansowo – księgowym,m.dabrowska@ceglow.pl12
Główny Księgowy Kierownik Wydziału Finansowo – Podatkowego pełnienie funkcji głównego księgowego Urzędu oraz pozostałych jednostek,25 759 59 45
koordynowanie przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.
dokonywanie bieżącej analizy w zakresie realizacji dochodów i wydatków ,
prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami ,
opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu,
współorganizowanie obiegu dokumentów finansowo – księgowych ,
sporządzanie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych
współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych,
opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,uczestnictwo w pracach organów gmin.
fundusze unijne
SekretarzJustyna Cholewińska-Michalczykobsługa Rady Gminy i jej Komisji25 759 59 34j.cholewinska@ceglow.pl17
Kierownik Wydziału Administracyjno - Organizacyjnegooświadczenia majątkowe
współpraca z organizacjami pozarządowymi
potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym
decyzje w sprawie imprez masowych
Wydział Administracyjno - OrganizacyjnyKinga Pudłowskaprowadzenie kancelarii Urzęduk.pudlowska@ceglow.plsala konferencyjna
Podinsp ds. obsługi kancelarii, archiwum zakładowego, promocji i spraw społecznychprzyjmowanie adresowanych do urzędu wniosków, podań, pism oraz skarg
udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie25 759 59 48
informacja publicznawew. 58
archiwum zakładowe
Anna Tarczyńskaprowadzenie kancelarii Urzędua.tarczynska@ceglow.plsala konferencyjna
Podinsp ds. obsługi kancelarii, archiwum zakładowego, promocji i spraw społecznychprzyjmowanie adresowanych do urzędu wniosków, podań, pism oraz skarg
udzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie25 759 59 48
informacja publicznawew. 58
archiwum zakładowe
Magdalena Piechowicz-Kotsprawy kadrowe25 759 59 44m.piechowicz@ceglow.pl16
Specjalista ds. kadrszkolenia
umowy zlecenie
prace społecznie użyteczne, interwencyjne, roboty publiczne
sprawy z zakresu zdrowia
PEFRON
prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych
wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Damian Kacprowiczzarządzanie kryzysowe25 759 59 48 wew. 51d.kacprowicz@ceglow.pl16
Inspektor ds. funduszy i zarządzania kryzysowegoobrona cywilna
ochrona przeciwpożarowa
bezpieczeństwo
sprawy obronne
sprawy wojskowe
Ochotnicze Straże Pożarne
obiekty sportowe, świetlice wiejskie, place zabaw
azbest
klęski żywiołowe
fundusze unijne
rozliczenia transportowe Urzędu i sprawozdawczość
Radosław Krążałaobsługa informatyczna Urzędu25 59 59 48 wew. 99r.krazala@ceglow.p14
Informatykobsługa i konserwacja urządzeń komputerowych, informatycznych, biurowych
sprawy serwisu urządzeń biurowych
Beata Mroczekewidencja ludności25 759 59 37b.mroczek@ceglow.p3
Starszy Insp. ds. ewidencji ludności i dowodów osobistychdowody osobiste
sprawy meldunkowe
działalność gospodarcza
Karta Dużej Rodziny
spis wyborców
udostępnianie danych
Ewa Oszakowspółpraca z przedsiębiorcamie.oszako@ceglow.plsekretariat
Pomoc administracyjnawspółpraca z KGW
zebrania wiejskie
sprawy sołeckie25 759 59 48
Agnieszka Wójtowicz obsługa sekretariatua.wojtowicz@ceglow.pl
Pomoc administracyjnalogistyka Urzędu
promocja
Paulina Świątekpaulina.swiatek@ceglow.pl
Pomoc administracyjna
prowadzenie kancelarii Urzędu
Małgorzata Dębowska przyjmowanie adresowanych do urzędu wniosków, podań, pism oraz skarg
Referent ds. obsługi kancelariiudzielanie informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw w urzędzie
logistyka Urzędu25 59 59 48m.debowska@ceglow.pl
promocja
decyzje podatkowe
Wydział Finansowo - PodatkowyAgnieszka Wysockazwrot części podatku akcyzowego dla rolników25 759 59 36a.wysocka@ceglow.pl6
Starszy Insp. ds. wymiaru podatkówwydawanie zaświadczeń o prowadzeniu i powierzchni gospodarstw rolnych
Agnieszka Chmielewskasprawozdawczość budżetowa Gminy25 759 59 48a.chmielewska@ceglow.pl14
Insp.ds. księgowości dekretacja faktur25 759 59 48glow.pl"l
rejestr umówwew. 99
Fundusz Sołecki
Marta Zawadkaewidencja środków trwałych
Starszy Insp. ds. płacsporządzanie list płac pracowników Urzędu Gminy25 759 59 48 w. 33m.zawadka@ceglow.pl11
zaświadczenia RP-7 pracowników Urzędu Gminy
rozliczenie składek ZUS pracowników Urzędu Gminy
rozliczanie podatku dochodowego pracowników Urzędu Gminy z US
wystawianie i ewidencja faktur VAT (oprócz faktur z zakresu gospodarki komunlanej: woda, ścieki)
Małgorzata Żukrozliczanie deklaracji VAT -7 Gminy25 759 59 48m.zuk@ceglow.pl11
Specjalista ds. księgowości księgowanie wydatków Urzęduwew.50
sprawozdawczość budżetowa Urzędu
Honorata StachowiczObsługa księgowo - kasowah.stachowicz@ceglow.pHYPERLINK "mailto:h.stachowicz@ceglow.pl"lsala konferencyjna
Insp. ds. obsługi kasyKasa czynna w godzinach pon. 8.00-17.00, wt. - śr. 8.00-14.00, pt. 8.00-13.0025 759 59 35
księgowość oświatowa
Magdalena Urbańskasprawozdawczość budżetowa oświaty25 759 59 33m.urbanska@ceglow.pHYPERLINK "mailto:m.urbanska@ceglow.pl"l11
ewidencja środków trwałych oświaty
rozliczanie deklaracji VAT -7 oświaty
Specjalista ds. księgowościksięgowość dochodów Urzędu
sprawozdawczość budżetowa Urzędu
ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne
egzekucja z umów cywilnoprawnych
księgowość podatkowa25 759 59 36r.rytelewska@ceglow.pHYPERLINK "mailto:r.rytelewska@ceglow.pl"l
Renata Rytelewskaegzekucja podatkowa6
Insp. ds. księgowości podatkowejwydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków
księgowość podatkowah.ceregra@ceglow.pl
Hanna Ceregraegzekucja podatkowa25 759 59 36
Samodzelny referent ds. księgowości podatkowejwydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków6
obsługi płac oświaty
Monika Sochackasporządzanie list płac pracowników oświaty
Samodzielny referent ds. obsługi płac oświatyzaświadczenia RP-7 pracowników oświaty
rozliczenie składek ZUS pracowników oświaty
rozliczanie podatku dochodowego pracowników oświaty
sieci wodociągowe i kanalizacyjne
Wydział Inwestycji i Zamówień PublicznychAndrzej Boniakowski wydawanie warunków technicznych25 759 59 48 wew. 57a.boniakowski@ceglow.pl25
Specjalista ds. inwestycji komunalnychzgłaszanie awarii25
komunikacja
inwestycje
Arkadiusz Chmielewski inkasent opłat za wodę i ścieki25 759 59 41a.chmielewski@ceglow.pl5
Konserwator zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej5
zamykania zasuw      wodociągowych
odbiory przyłączy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Elżbieta Czapskarozliczenia wodno-kanalizacyjne25 759 59 41e.czapska@ceglow.pl5
pozwolenia na wycinkę drzew (m. Cegłów)
Insp. ds. ochrony środowiska i rozliczeń wod-kan.zgłaszanie wywozu ścieków komunalnych
oczyszczalnia ścieków
Monika Czyżewska ochrona środowiska25 759 59 32m.czyzewska@ceglow.pl5
decyzje środowiskowe
Starszy Insp. ds. ochrony środowiskapozwolenia na wycinkę drzew (inne m. niż Cegłów)
zwierzęta bezdomne
gospodarka odpadami komunalnymi
zamówienia publiczne, przetargi
Mirosław Gąsiorowski rozliczanie inwestycji25 759 59 48 wew. 49m.gasiorowski@ceglow.pl5
Insp. ds. gospodarki komunalnejnaliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego
oświetlenie uliczne
utrzymanie dróg gminnych
inwestycje gminne
naliczenie opłat za zajęcie pasa drogowego
Ewelina Osica oświetlenie uliczne25 759 59 48e.osica@ceglow.pl5
Pomoc administracyjnautrzymanie dróg gminnychwew. 49
uzgadnianie zjazdów z dróg publicznych
warunki zabudowy
Krzysztof Kaskaplanowanie przestrzenne25 759 59 39
Inspektor ds. gospodarki komunalnejwypisy i wyrysy z MPZPk.kaska@ceglow.p5
gospodarka komunalna
gospodarka gruntami
numeracja porządkowa nieruchomości
nazewnictwo ulic
komunalizacja mienia Skarbu Państwa
Jan Majewskispółki wodne25 759 59 46j.majewski@ceglow.pl25
Samodzielny Ref. ds. gospodarki wodnej i nieruchomościwarunki zabudowy
planowanie przestrzenne
sprawozdania wodne

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stolica Kultury Mazowsza
Stolica Kultury Mazowsza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja