Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Rewitalizacja   »   Warsztaty
Warsztaty

16 września br.przeprowadzony został warsztat diagnostyczny ukierunkowany na pogłębienie i podsumowanie wstępnych wyników diagnozy gminy, badania ankietowanego mieszkańców i wstępne określenie obszarów kryzysowych w gminie.

W warsztacie, moderowanym przez ekspertów zewnętrznych (Mirosław Olczak, Grzegorz Dziarski), uczestniczyli radni, kierownictwo Gminy na czele z Wójtem Gminy, mieszkańcy, pracownicy Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką komunalną, pomocą społeczną i kulturą oraz przedsiębiorcy.

Przekazywane informacje i dyskusja o poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy w obszarach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym), pozwoliły uzupełnić dotychczas pozyskane informacje i dane oraz umiejscowić je w kontekście szans oraz zagrożeń rozwojowych a także potrzeb i oczekiwań lokalnej społeczności: mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników samorządowych.

Z uwagi na przedmiot warsztatu uczestnicy koncentrowali się na problemach i obszarach występowania negatywnych zjawisk demograficznych, ubóstwa i bezrobocia, brakach infrastrukturalnych, niskiej aktywności środowisk lokalnych, wykluczenia społecznego, ładu przestrzennego oraz zagrożenia dla środowiska w niektórych obszarach, wynikającego z podejmowanej lub planowanej działalności gospodarczej.

Warsztat potwierdził potrzeby i problemy zgłaszane na zebraniach wiejskich oraz wnioski płynące z diagnozy faktograficznej, w tym analiz wskaźnikowych i statystycznych.

W dniach 25-26 października 2016 r. zorganizowano wyjazd studyjny pokazujący dobre praktyki rewitalizacyjne do miasta Żyrardów. Miasto Żyrardów zostało wybrane ze względu na bogate doświadczenia wdrażania od 2004 r. procesów i projektów rewitalizacyjnych oraz udział w projekcie modelowym „Modelowa rewitalizacja miast”, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Głównym punktem wizyty były spotkania z Prezydentem Miasta oraz Dyrektorem nowoutworzonego Wydziału Rewitalizacji Miasta.

Przedmiotem rozmów były dotychczasowe doświadczenia rewitalizacyjne Żyrardowa oraz trwające obecnie prace zw. z modelową rewitalizacją, w tym zagadnień dotyczących spójności diagnozy z kierunkami i zadaniami rewitalizacyjnymi oraz pełnego uwzględnienia zagadnień społecznych  w projektach ukierunkowanych na rozwój i modernizację infrastruktury. Przedstawiciele miasta dzielili się doświadczeniami i odpowiadali na pytanie dotyczące m.in. renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych w centrum miasta, zmian funkcjonalno-przestrzennych spowodowanych realizowanymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz skalą potrzeb i sposobami ich rozwiązywanie na najbliższej perspektywie do 2020 r.

Drugą cześć wizyty poświęcono na prowadzenie wizji lokalnych obiektów dotychczas zrewitalizowanych, w tym Resursy miejskiej oraz parku miejskiego oraz pokazania wszystkich obiektów zlokalizowanych na obszarze przewidzianym do rewitalizacji i ujętych w planach rewitalizacyjnych w kontekście przywrócenia zaniedbanego centrum miasta funkcji miastotwórczych i integracyjnych. Przedstawiciel Miasta opisał m.in. specyfikę prowadzonych prac rewitalizacyjnych i renowacyjnych w kontekście uwarunkowań historycznych Miasta, oraz wpływu rewitalizacji na rzeczywistą poprawę atrakcyjności wybranych obszarów miejskich oraz na zwiększanie aktywności społecznej i gospodarczej. Przeprowadzono rozmowę z przedsiębiorcą prowadzącym dzielność handlową w zrewitalizowanym obiekcie poprzemysłowym. Zwrócił on szczególną uwagę na korelację i uzupełnianie się działań rewitalizacyjnych – teza: renowacja budynków jest niewystarczająca bez uwzględnienia zagospodarowania otoczenia (drogi dojazdowe, infrastruktura towarzysząca, przestrzeń integracji społecznych szczególnie dni wolne od pracy).

Wizyta oceniona została przez jej uczestników jako znacząco pogłębiająca rozumienie rewitalizacji oraz mająca praktyczny wpływ na opracowywanie projektów rewitalizacji, szczególnie w aspekcie rewitalizacji obszarów miastotwórczych i centrów sołectw w gminie.

 

IMG_5292

 

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stolica Kultury Mazowsza
Stolica Kultury Mazowsza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja