Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Rewitalizacja   »   Konsultacje
Konsultacje

W związku z przygotowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023 przeprowadza się konsultacje społeczne projektu przedmiotowego dokumentu. Konsultacje będą prowadzone w terminie do dnia 27 grudnia 2016 r.

  1. Konsultacje społeczne trwają od dni 16 grudnia 2016 r. do 27 grudnia 2016 r. i mają zasięg ogólnogminny.
  2. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców gminy Cegłów w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023.
  3. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców, zgodnie ze wzorem ankiety poniżej.
  4. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych uwag mieszkańców odbywa się przez upublicznienie informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy Cegłów oraz w siedzibie Urzędu Gminy Cegłów.
  5. Ankiety, które wpłyną po dniu 27 grudnia 2016 roku nie będą rozpatrywane.

Wypełnione ankiety należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Cegłów (kancelaria Urzędu) lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Cegłów lub wysłać na adres e-mail: urzad@ceglow.pl.

Załącznik:

1. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cegłów na lata 2015-2023.

2. Formularz uwag.

_____________________________________________________________________________________________________

W związku z przygotowywanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023 przeprowadza się konsultacje społeczne dokumentu: Analiza i diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie gminy Cegłów.

Konsultacje społeczne będą przeprowadzone za pomocą ankiet. Ankiety zostaną udostępnione:

  1. w siedzibie Urzędu Gminy w Cegłowie;
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Cegłów.

Wypełnione ankiety należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Cegłów, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Cegłów lub wysłać na adres e-mail: w.juszczak@ceglow.pl.

Konsultacje będą prowadzone w terminie do 25 listopada 2016 r.

Ankiety, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. Analiza i diagnoza służąca wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie gminy Cegłów.
  2. Ankieta – .doc
  3. Ankieta – .pdf

 


 

7 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie konsultantów ds. opracowania programu rewitalizacji z mieszkańcami gminy Cegłów. Chcąc trafić do jak najszerszego grona, przedstawiciele firmy uczestniczyli w festynie „Sójka Mazowiecka” w Cegłowie.

Na odrębnym stoisku rozdawane były ankiety dotyczące rewitalizacji. Rozdano 22 ankiety. 6 ankiet zostało wypełnionych na miejscu. Z zainteresowanymi prowadzone były rozmowy wyjaśniające zasady tworzenia programu rewitalizacji.

23 sierpnia w UG w Cegłowie odbyło się spotkanie kierownictwa i pracowników gminy z ekspertami. Obecni na spotkaniu Marcin Uchman (Wójt), Dariusz Uchman (Z-ca Wójta), Wojciech Juszczak (Kierownik AO), Krzysztof Kaska (Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych); eksperci – Grzegorz Dziarski i Mirosław Olczak.

Eksperci przedstawili wstępne wyniki diagnozy faktograficznej. Wynikało z niej, że obszarami zaniedbanymi w gminie są w szczególności m. Cegłów, Mienia, Kiczki II oraz Kiczki I. Ustalono, że ostateczne typowanie obszarów zdegradowanych będzie jednak możliwe dopiero po opracowaniu pełnego raportu diagnostycznego.

Wstępnie omówiono także kierunki działań rewitalizacyjnych, które mogą mieć istotne znaczenie dla przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i gospodarczym na terenie gminy, w tym demograficznym i związanym z ubóstwem.

Ustalono, że w ramach wybranych spotkań sołeckich eksperci i prowadzący spotkania będą podejmowali dyskusję nt. kluczowych problemów sołectw oraz propozycji przedsięwzięć w Programie Rewitalizacji.

11 września odbyły się zebrania wiejskie w sprawie Programu Rewitalizacji gminy Cegłów w m. Kiczki Pierwsze i Kiczki Drugie, Mienia oraz Cegłów.

Na spotkaniach omówiono cele i zasady opracowania i zakres Programu Rewitalizacji gminy Cegłów oraz wyniki ankiety przeprowadzonej na potrzeby Programu Rewitalizacji wśród mieszkańców gminy Cegłów. Dokonano także identyfikacji potrzeb, problemów i zagadnień problemowych dotyczących powyższych miejscowości oraz innych obszarów gminy.

Mieszkańcy Kiczek wskazali następujące sprawy:

-        niewystarczające wykorzystanie budynku Domu Ludowego w Kiczkach Pierwszych, (planuje się prowadzenie doradztwa finansowego)

-        brak ogrzewania budynku Domu Ludowego, co ogranicza jego wykorzystanie od jesieni do wiosny

-        rozwinięcie możliwości organizowania kursów tańca, zajęć dla młodzieży w Domu Ludowym, ogólnie – organizacja czasu wolnego oraz działań edukacyjnych

-        potrzeba zagospodarowania terenu wokół Domu Ludowego, w tym organizacja placu zabaw dla dzieci, siłowni plenerowej

-        zły stan dróg lokalnych na terenie sołectwa (w tym droga Posiadały-Kiczki), brak chodników, potrzeba uzupełnienia oświetlenia ulic

-        potrzeba budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z brakiem sieci kanalizacyjnej i pogarszającym się stanem środowiska (m.in. zanieczyszczony staw przy młynie, rzeczka Piaseczna, inne lokalne cieki wodne)

-        zła dostępność komunikacyjna, zwłaszcza w miesiącach letnich (wakacje); niewystarczająca liczba kursów autobusów utrudnia dojazd do miejsc pracy i szkół ponadgimnazjalnych, wzmaga to „ucieczkę” młodych osób ze wsi; złe skomunikowanie z miejscowością Cegłów

-        zła dostępność lub brak Internetu szerokopasmowego, pogarsza warunki dla przedsiębiorczości, skutkiem jest niska aktywność gospodarcza na terenie sołectwa

-        potrzeba wsparcia dla rozwijania działalności Koła Gospodyń Wiejskich i innych działań na rzecz integrowania lokalnej społeczności, z wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Mieszkańcy Cegłowa wskazali następujące sprawy:

-        wysoki stopień zagrożenia bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Cegłów, związany m.in. z ruchem pojazdów ciężarowych w kierunku Siennicy oraz dróg krajowych (autostrada), nadmierne obciążenie pojazdów (powoduje dodatkowe uszkadzanie dróg), przekraczanie dopuszczalnej prędkości; potrzeba uzupełnienia oznakowania dróg, wzmożenia kontroli drogowych

-        poprawa stanu dróg jest najważniejszym postulatem mieszkańców, niektórzy mieszkańcy partycypują w modernizacji dróg (ul. Ogrodowa)

-        potrzeba dobudowania chodników, m.in. w ciągu ul. Mickiewicza (droga w kierunku szkoły)

-        zanieczyszczenie powietrza w miejscowości z powodu spalania odpadów w piecach c.o. w budynkach prywatnych

-        wylewanie zawartości szamb do rowów przy drogach, nieszczelne szamba, zanieczyszczenie środowiska, potrzeba budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci kanalizacyjnej

-        brak sieci kanalizacyjnej m.in. przy ul. Sosnowej (nowo zbudowane budynki mieszkalne)

-        wywożenie odpadów stałych i zaśmiecanie lasów przez nieznane osoby – konieczność nawiązania współpracy z zarządcą lasów państwowych

-        zły stan dróg w lasach uniemożliwia korzystanie z nich nawet dla pieszych spacerów

-        konieczność uzbrojenia terenów przeznaczonych pod inwestycje na obszarze gminy Cegłów, w tym w miejscowości Cegłów i Mienia (strefy przemysłowo- usługowe)

-        problemy związane z piciem alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców ze strony grup gromadzących się młodych mężczyzn pijących alkohol, potrzeba większej aktywności policji

-        bierna postawa większości mieszkańców jest barierą – mieszkańcy zgłaszają potrzeby realizacji różnych zadań, ale nie są zainteresowani aktywnym udziałem w przedsięwzięciach

-        rozwinąć możliwości organizowania czasu wolnego oraz działań edukacyjnych dla młodzieży.

Mieszkańcy wsi Mienia wskazali następujące sprawy:

-        wysoki stopień zagrożenia bezpieczeństwa drogowego w miejscowości Mienia, związany m.in. z ruchem pojazdów ciężarowych w ciągu drogi powiatowej Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy, prowadzącej m.in. do dróg krajowych (autostrada), nadmierne obciążenie pojazdów, przekraczanie dopuszczalnej prędkości

-        brak chodników przy drogach gminnych i powiatowych, potrzeba uzupełnienia oznakowania dróg

-        brak infrastruktury i zorganizowanych form aktywności dzieci i młodzieży

-        bierność społeczności lokalnej, separowanie się od społeczeństwa uniemożliwia realizację wspólnych przedsięwzięć, brak integracji społeczności

-        występują podziały w społeczności, m.in. związane z planowaną rozbudową fermy drobiu (do 3,6 mln kur rocznie), brak porozumienia w tej sprawie

-        trudne warunki życia, emisja odorów odstrasza nowych mieszkańców

-        zagrożenia związane z dostępnością i używaniem tzw. dopalaczy przez młodzież

-        problem zanieczyszczenia rzeki Mieni

-        uciążliwość zakładu Stolbud – emisja hałasu

-        potrzeba poprawy stanu dróg, budowy chodników

-        miejscowość Mienia ma szanse rozwoju, gdyż została utworzona tam znaczna liczba miejsc pracy

-        zanieczyszczenie powietrza w miejscowości

-        problemy związane z piciem alkoholu i aktami wandalizmu na przystanku kolejowym, zakłócanie spokoju, zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców ze strony grup gromadzących się młodych mężczyzn, częste kradzieże i włamania na terenie miejscowości, potrzeba większej aktywności policji

-        bierna postawa większości mieszkańców jest barierą – mieszkańcy zgłaszają potrzeby realizacji różnych zadań, ale nie uczestniczą aktywnie w realizacji przedsięwzięć

-        zapewnienie możliwości spędzania czasu wolnego oraz działania edukacyjne dla młodzieży.

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stolica Kultury Mazowsza
Stolica Kultury Mazowsza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja