Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Rewitalizacja
Rewitalizacja

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Gmina Cegłów rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023 na mocy Uchwały Nr XXVI/190/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) „Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji”.

Od roku 2024 realizacja procesu rewitalizacji będzie możliwa jedynie w oparciu o gminny program rewitalizacji sporządzony w oparciu o ustawę o rewitalizacji. Do końca roku 2023 ustawa daje możliwość opracowania programu rewitalizacji wyłącznie w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Powyższe rozwiązanieumożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych zarówno ze środków budżetu gminy, środków prywatnych, jak również z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków krajowych dedykowanych rewitalizacji.

Podstawowe elementy niniejszego programu rewitalizacji to:

 • Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi;
 • Diagnoza gminy wraz z wynikającymi z niej wnioskami;
 • Wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Analiza jakościowa obszaru rewitalizacji;
 • Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań zaplanowanych w programie rewitalizacji;
 • Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
 • Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • Mechanizmy zapewnienie komplementarności pomiędzy przedsięwzięciami oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy;
 • Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości  oraz innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
 • System zarządzania realizacją programu rewitalizacji;
 • System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

Niniejszy dokument stanowi w polityce gminy płaszczyznę koordynacji wszelkich działań rewitalizacyjnych i ustanawia dla nich ramy operacyjne.

Prace nad programem przebiegały w pięciu głównych etapach:

1)    Diagnoza strategiczna.

2)    Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego, wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

3)    Wyznaczenie celów strategicznych i kierunków działań wraz z przeprowadzeniem otwartego naboru propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4)    Konsultacje społeczne.

Załącznik:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów

Uchwała Rady Gminy Cegłów w sprawie przyjęcia do realizacji LPR

Załącznik nr 1. Analiza i diagnoza

Załącznik nr 2. Podsumowanie ankiet


 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
pomagamy_ukrainie
pomagamy_ukrainie
ckm
ckm
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
transport_publiczny
transport_publiczny
e-Usługi
e-Usługi
kiedy_smieci
kiedy_smieci
kalendarz
kalendarz
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
banery_sojka
banery_sojka
deklaracja
deklaracja
cyber
cyber