Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Nowy system gospodarki odpadami   »   Prawo lokalne
Prawo lokalne

Cegłów, 7 stycznia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach grudnia podpisałem umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą Eko-Sam Bis. Kontrakt opiewa na kwotę prawie 1,4 mln zł. Przypomnę, że koszty związane
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w roku bieżącym wyniosły 688 tys. zł. Stawki przyjęte przez Radę Gminy na rok 2020 wynoszą 25zł od mieszkańca, przy czym wszyscy ci, którzy zadeklarują kompostowanie odpadów zielonych skorzystają z obniżenia stawki do 20zł. Od tego roku gmina będzie płaciła za każdą wywiezioną tonę odpadu, dlatego zależy nam na ograniczeniu ilości odbieranych odpadów zielonych, które z powodzeniem można zagospodarować w kompostownikach i później wykorzystać do użyźnienia przydomowych ogródków.

W dniu 20 grudnia 2019 r. uchwała Rady Gminy Cegłów w sprawie udzielenia w 100 % zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie wskazane w deklaracji, w opinii organu nadzorczego użyta konstrukcja wymagała innego zredagowania. Na obecnym etapie trwają prace legislacyjne związane ze zmianą podjętej uchwały.

Zmienią się zasady zbiórki odpadów wielkogabarytowych – nie będą one zbierane z terenu gminy z pod posesji, za to można będzie je dostarczyć przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Zbiórka odpadów bytowych w okresie od kwietnia do października będzie odbywała się dwa razy w miesiącu.

Główne przyczyny wzrostu opłaty śmieciowej:

D  Wprowadzono regulacje ustawową, która zobowiązuje samorządy do przeprowadzenie co najmniej dwóch zbiórek odpadów bytowych miesięcznie w okresie od kwietnia do października.

D  Wzrost cen energii dla przedsiębiorców o 68%

D  Wzrost płacy minimalnej o 21,6%

D  Wzrost opłat środowiskowych z73,60zł (2014) do 270zł (2020) za tonę odpadów zmieszanych

D  Dodatkowe wymogi nałożone na instalacje przetwarzania odpadów (m.in. p.poż)

D  Zwiększona konsumpcja – odpadów jest po prostu coraz więcej

Często pytają Państwo o skąd biorą się różnice w opłatach za odbiór odpadów w poszczególnych gminach? Różnice te wynikają najczęściej z długości okresu na jaki dany samorząd zawarł umowę z przedsiębiorcą. Samorządy, które w tym roku nie zmieniają stawek mają zawarte wieloletnie umowy – więc wzrost stawek w tych gminach będzie odłożony w czasie.

Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniem w ramach, którego będziemy mogli wdrożyć wprowadzenie zbiórki odpadów we własnym zakresie, natomiast przetarg zorganizowany byłby jedynie na zagospodarowanie nieczystości. Wprowadzenie tego rozwiązania wymaga jednak czasu oraz stosownych pozwoleń. Gmina Cegłów pozyskała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, jednak realizacja tej inwestycji jest planowana na lata 2020-2021 i wymaga uruchomienia prawie 1 mln zł ze środków własnych gminy, a o te coraz trudniej.

/-/ Marcin Uchman
Wójt Gminy Cegłów


System gospodarki odpadami obowiązujący
od 1 lutego 2020 r.
regulują następujące uchwały Rady Gminy Cegłów:

 

uchwała Nr XVII.118.19 z 4 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów”

http://www.bip.ceglow.pl/?a=2256

uchwała Nr XIX.139.19 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XVII.118.19 z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Cegłów”

http://www.bip.ceglow.pl/?a=2308

uchwała Nr XVII.117.19 z 4 listopada 2019 r.   w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

http://www.bip.ceglow.pl/?a=2255

uchwała Nr XX.152.20 z 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

http://www.bip.ceglow.pl/?a=2321

uchwała Nr XX.154.20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.bip.ceglow.pl/?a=2323

uchwała Nr XX.156.20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://www.bip.ceglow.pl/?a=2325

uchwała Nr XX/158/20 z 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

http://www.bip.ceglow.pl/?a=2327

Uchwała Nr XVIII/151/15 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Cegłów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Cegłowska Karta Dużej Rodziny

http://bip.ceglow.pl/?a=832

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
lokalni_przedsiebiorcy
lokalni_przedsiebiorcy
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
wybory2020
wybory2020
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji