Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Aktualności   »   Zmiany przepisów w zakresie usuwania krzewów i zadrzewień
Zmiany przepisów w zakresie usuwania krzewów i zadrzewień
Zmiany przepisów w zakresie usuwania krzewów i zadrzewień
11 sty 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie usuwania drzew i krzewów dla osób fizycznych. W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie  przyrody oraz ustawy o lasach do art.83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.) został dodany pkt 3)  i 3a). Zgodnie z powyższym zarówno:

-  drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pkt 3),

-  oraz drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (pkt 3a),  nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ww. ustawy, tj. usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

a)      posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,

b)      właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585 i 1579), zwany dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 

Jednocześnie ustawa zmieniająca wprowadziła do art. 83f ust. 1a zgodnie z którym „Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

1)      gatunek drzewa lub krzewu, lub

2)      wiek drzewa lub krzewu, lub

3)      obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących             w skupisku, lub

4)      cel usunięcia drzewa lub krzewu:

a)      związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b)      niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub

5)      cechy nieruchomości:

a)      objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,

b)      wpisanie do rejestru zabytków,

c)      położenie w pasie drogowym drogi publicznej,

d)      rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,

e)      określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 

Jednocześnie warto pamiętać, iż zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów nie narusza innych przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów, w tym postanowień rozporządzenia w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 5 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2005 r. poz. 105, poz. 2946). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3) ww. rozporządzenia zakazuje  się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

 

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ostrzeenia
ostrzeenia
SMS
SMS
e-Usługi
e-Usługi
lokalni_przedsiebiorcy
lokalni_przedsiebiorcy
korona
korona
baner_msza
baner_msza
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
baner-hala
baner-hala
banery_sojka
banery_sojka
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
wybory2020
wybory2020
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
pse
pse
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji