Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Aktualności   »   Zmiany przepisów w zakresie usuwania krzewów i zadrzewień
Zmiany przepisów w zakresie usuwania krzewów i zadrzewień
Zmiany przepisów w zakresie usuwania krzewów i zadrzewień
11 sty 2017

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie usuwania drzew i krzewów dla osób fizycznych. W związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie  przyrody oraz ustawy o lasach do art.83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. tj. z 2016 r., poz. 2134 z późń. zm.) został dodany pkt 3)  i 3a). Zgodnie z powyższym zarówno:

-  drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (pkt 3),

-  oraz drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (pkt 3a),  nie podlegają obowiązkowi, o którym mowa w art. 83 ust. 1 ww. ustawy, tj. usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

a)      posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,

b)      właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, 585 i 1579), zwany dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

 

Jednocześnie ustawa zmieniająca wprowadziła do art. 83f ust. 1a zgodnie z którym „Rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o następujące kryteria:

1)      gatunek drzewa lub krzewu, lub

2)      wiek drzewa lub krzewu, lub

3)      obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących             w skupisku, lub

4)      cel usunięcia drzewa lub krzewu:

a)      związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b)      niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub

5)      cechy nieruchomości:

a)      objęcie nieruchomości określonych przez radę gminy formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,

b)      wpisanie do rejestru zabytków,

c)      położenie w pasie drogowym drogi publicznej,

d)      rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków,

e)      określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”.

 

Jednocześnie warto pamiętać, iż zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew i krzewów nie narusza innych przepisów dotyczących wycinki drzew i krzewów, w tym postanowień rozporządzenia w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z dnia 5 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2005 r. poz. 105, poz. 2946). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3) ww. rozporządzenia zakazuje  się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

 

 

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji