Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Rewitalizacja   »   Lokalny Program Rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji

 

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.

Gmina Cegłów rozpoczęła prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023 na mocy Uchwały Nr XXVI/190/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) „Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji”.

Od roku 2024 realizacja procesu rewitalizacji będzie możliwa jedynie w oparciu o gminny program rewitalizacji sporządzony w oparciu o ustawę o rewitalizacji. Do końca roku 2023 ustawa daje możliwość opracowania programu rewitalizacji wyłącznie w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym oraz w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Powyższe rozwiązanieumożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych zarówno ze środków budżetu gminy, środków prywatnych, jak również z wykorzystaniem funduszy unijnych i środków krajowych dedykowanych rewitalizacji.

Podstawowe elementy niniejszego programu rewitalizacji to:

 • Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi;
 • Diagnoza gminy wraz z wynikającymi z niej wnioskami;
 • Wskazanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Analiza jakościowa obszaru rewitalizacji;
 • Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu działań zaplanowanych w programie rewitalizacji;
 • Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
 • Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • Mechanizmy zapewnienie komplementarności pomiędzy przedsięwzięciami oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy;
 • Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
 • Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości  oraz innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji;
 • System zarządzania realizacją programu rewitalizacji;
 • System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

Niniejszy dokument stanowi w polityce gminy płaszczyznę koordynacji wszelkich działań rewitalizacyjnych i ustanawia dla nich ramy operacyjne.

Prace nad programem przebiegały w pięciu głównych etapach:

1)    Diagnoza strategiczna.

2)    Analiza zróżnicowania wewnątrzgminnego, wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

3)    Wyznaczenie celów strategicznych i kierunków działań wraz z przeprowadzeniem otwartego naboru propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

4)    Konsultacje społeczne.

Załącznik:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023

Zał. 1- Analiza i diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego w gminie Cegłów.

Zał. 2 – Podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców w trakcie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023

Uchwała Rady Gminy Cegłów w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015-2023

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji