Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Gospodarka komunalna   »   Opieka nad zwierzętami   »   Koła łowieckie
Koła łowieckie

 

Koło Łowieckie Jedlina Informacja o polowaniu

Grafik polowań koła łowieckiego Jedlina na sezon 2017-18

Grafik polowań koła łowieckiego Batalion na sezon 2017 – 18

Grafik polowań koła łowieckiego Mińsko Mazowieckiego na sezon 2017-18

Grafik polowań Nadleśnictwo Mińsk na sezon 2017-18

 

 

Szkody  łowieckie

 

W związku ze zmianą  art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie od 1 kwietnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciele albo posiadacze gruntów rolnych z terenu gminy Cegłów składają do Wójta Gminy Cegłów, jako organu wykonawczego gminy w której wystąpiła szkoda.

 

Wniosek o szacowanie szkód łowieckich powinien zawierać:

 

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

 

W skład Zespołu szacującego wchodzi:

 

1)      przedstawiciel gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, którym jest:

 

a)      przedstawiciel organu wykonawczego jednostki pomocniczej tej gminy (sołtys) – jeżeli jednostka pomocnicza (sołectwo) została utworzona,

 

b)      przedstawiciel organu wykonawczego tej gminy – jeżeli jednostka pomocnicza nie została utworzona,

 

c)       przedstawiciel organu wykonawczego gminy lub organu wykonawczego jednostki pomocniczej  gminy właściwej dla przeważającego obszaru całej uprawy, która została uszkodzona – jeżeli szkoda wystąpiła na obszarze więcej niż jednej gminy lub jednostki pomocniczej gminy;

 

2)      przedstawiciel zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

 

3)      właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

O terminie przeprowadzenia oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia zgłaszającego szkodę oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później niż przed upływem 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Szacowanie szkody składa się z:

 

1)      oględzin;

 

2)      szacowania ostatecznego.

 

W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach  i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.

 

Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem zbioru uszkodzonej uprawy. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić Wójta Gminy Cegłów w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

 

O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy.

 

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

 

Z oględzin i szacowania ostatecznego sporządza się protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

 

Odszkodowanie nie przysługuje:

 

1)      osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych;

 

2)      posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w drodze uchwały;

 

3)      posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom;

 

4)      za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy;

 

5)      za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu;

 

6)      za szkody powstałe na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania do dnia następującego po dniu:

 

a)      w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo

 

b)      w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo

 

c)       zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Formularz zgłoszenia szkód łowieckich

Podział obwodów z terenu gminy Cegłów

Uchwała 16/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”

Wykaz kontaktów telefonicznych do przedstawicieli Kół Łowieckich


cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę