Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Bezpłatne porady prawne
Bezpłatne porady prawne

Od 1 stycznia 2016 r. rozpocznie funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Cegłów.

W ramach zawartego porozumienie z Powiatem Mińskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. pomoc będzie udzielana w poniedziałki w godz. 14:00 – 18:00 oraz w środy w godz. 8:00 – 12:00 w Urzędzie Gminy Cegłów w pok. 13.

 

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.

 

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 • młodzież do 26 roku życia
 • osoby powyżej 65 roku życia
 • osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :

 • decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 • Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • legitymację weterana,
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :

 •  sprawy administracyjne,
 •  sprawy rodzinne,
 •  sprawy cywilne,
 •  sprawy karne,
 •  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 •  z zakresu prawa podatkowego,
 • związane z  przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia  tej  działalności.

Pomoc prawna będzie polegała na :

 •  poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie     uprawnieniach , a także obowiązkach,
 •  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postepowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych ,  o ustanowienie  pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym, o  ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postepowaniu sądowo – administracyjnym.

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście.

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

Wykaz punktów oraz harmonogram ich pracy.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. – Dz.U.2015.1255

Więcej informacji: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
akademia_kompetancji
akademia_kompetancji