Przejdź do treści
Jesteś tutaj:   Strona główna   »   Bezpłatne porady prawne
Bezpłatne porady prawne

Od 1 stycznia 2016 r. rozpocznie funkcjonowanie system nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Cegłów.

W ramach zawartego porozumienie z Powiatem Mińskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. pomoc będzie udzielana w poniedziałki w godz. 14:00 – 18:00 oraz w środy w godz. 8:00 – 12:00 w Urzędzie Gminy Cegłów w pok. 13.

 

W powiecie mińskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanych we wszystkich miasta i gminach.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą osobiście adwokaci i radcowie prawni, z którymi powiat zawarł umowy o świadczenie usług prawnych.

 

Uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej są:

 • młodzież do 26 roku życia
 • osoby powyżej 65 roku życia
 • osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji zagrożenia lub które poniosły szkody w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Osoby uprawnione powinny udokumentować swoje uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej przedkładając adwokatowi lub radcy prawnemu :

 • decyzję o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub  zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 • Kartę Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • legitymację weterana,
 • dokument stwierdzający tożsamość
 • pisemne oświadczenie w przypadku osoby wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej :

 •  sprawy administracyjne,
 •  sprawy rodzinne,
 •  sprawy cywilne,
 •  sprawy karne,
 •  z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 •  z zakresu prawa podatkowego,
 • związane z  przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem rozpoczęcia  tej  działalności.

Pomoc prawna będzie polegała na :

 •  poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących osobie     uprawnieniach , a także obowiązkach,
 •  wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjątkiem pism procesowych w toczącym się postepowaniu sądowym lub sądowo-administracyjnych,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych ,  o ustanowienie  pełnomocnika z urzędu w postepowaniu sądowym, o  ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego  w postepowaniu sądowo – administracyjnym.

Adwokat i radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawniona o innych punktach takiej pomocy na obszarze powiatu.

Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat i radca prawny dokumentuje się w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazywanej Staroście.

Uprawnieni mieszkańcy powiatu mogą korzystać z porad prawnych we wszystkich działających na terenie powiatu punktach.

Wykaz punktów oraz harmonogram ich pracy.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna. – Dz.U.2015.1255

Więcej informacji: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

akademia_kompetancji
akademia_kompetancji
cgn
cgn
Klub Kulturazne Zacisze
Klub Kulturazne Zacisze
Fundusze Norweskie
Fundusze Norweskie
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę