• Dni sera
  Dni sera
  W dniu 17 sierpnia w gminie Cegłów w miejscowości Rososz w gospodarstwie Eko-Agroturystycznym ,,GRAJAN” Pani Grażyny Stelmachowskiej odbyły się już po raz trzeci ,,DNI SERA”.
 • Sójka Mazowiecka 2014
  Sójka Mazowiecka 2014
  Tradycją już jest, że w każdą drugą niedzielę sierpnia w Cegłowie, organizowany jest festyn pn. „Sójka Mazowiecka”.
 • Letnie półkolonie w Cegłowie
  Letnie półkolonie w Cegłowie
  W dniach 14 – 25.07.2014r. w Zespole Szkolnym w Cegłowie odbywały się półkolonie letnie.
 • VIII Memoriał im. Marka Spodara
  VIII Memoriał im. Marka Spodara
  W sobotę 2 sierpnia br. odbył się ósmy Memoriał im. Marka Spodara.
 • 70-ta rocznica Powstania Warszawskiego
  70-ta rocznica Powstania Warszawskiego
  W piątek 1 sierpnia obchodziliśmy obchody 70. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 • Pielgrzymi z Drohiczyna w Cegłowie
  Pielgrzymi z Drohiczyna w Cegłowie
  W niedziele, 3 sierpnia, pielgrzymka drohiczyńska dotarła do Gminy Cegłów.
Aktualności
Stypendia szkolne 2014/2015
23 sie 2014

Przypomina się wszystkim zainteresowanym rodzicom i pełnoletnim uczniom o możliwości ubiegania się o stypendium socjalne.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256,  poz. 2572 z póżn. zm.)

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

stypendium szkolne – może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie ucznia / słuchacz na terenie gminy Cegłów.

Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.

 

Wnioski należy składać w terminie od 01 września do 15 września 2014 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cegłowie.

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Cegłów

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o WSZYSTKICH DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2014 roku), lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

 

 

23 sie 2014

Rada Ministrów podjęła uchwałę o realizacji rządowego programu pomocy materialnej dla uczniów w zakupie podręczników „Wyprawka szkolna” w 2014r.
W tym roku programem pomocy w zakupie podręczników objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach II, III i klasie VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.
Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie drugiego roku realizującego nową podstawę programową.
Uczniowie klas I szkół podstawowych otrzymają podręczniki bezpłatnie do używania i zwrotu po zakończeniu roku szkolnego.
Pomoc przysługuje uczniom rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych t. j. dochód nieprzekraczający 539 zł netto na osobę w rodzinie.
5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających kryterium dochodowego, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji Wójta.

W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego członka rodziny i bez względu na klasę do której będą chodzić (II – VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
• kl. II i III – do kwoty 225 zł,
• kl. VI szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł,
• kl. III zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł,
• kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
Rodzice ubiegający się o pomoc w zakupie podręczników składają wniosek do dyrektora szkoły do której będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2014/2015.
Wniosek należy złożyć do 30 września 2014r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów netto.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
Rodzice uczniów korzystający ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego mogą zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedłożyć zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
Rodzice uczniów klas II,III i VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, mogą zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
Rodzice uczniów niepełnosprawnych zamiast zaświadczenie o dochodach do wniosku załączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Rodzice uczniów, w których rodzinach są przekroczone kryteria dochodowe o których mowa powyżej lecz występują przesłanki wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społecznej takie jak:
- ubóstwo
- sieroctwo,
- bezdomność,
- bezrobocie,
- niepełnosprawność,
- długotrwała lub ciężka choroba,
- przemoc w rodzinie,
- wielodzietność,
- alkoholizm lub narkomania,
- zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa
do wniosku zamiast zaświadczenia o dochodach dołączają uzasadnienie.

Dodatkowe informacje w sprawie „Wyprawki” można uzyskać u Dyrektorów Szkół lub w
Urzędzie Gminy w godzinach urzędowania tel. (25) 759-59-34.

Mazowieckie Barwy Wolontariatu
21 sie 2014

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa.

Wizyta z partnerskiej Gminy Kępice
19 sie 2014

W dniach 8-11 sierpnia 44 – osobowa delegacja z naszej partnerskiej gminy gościła z wizytą na terenie naszej gminy.

Witam w Gminie Cegłów

Z przyjemnością zapraszam do wirtualnych odwiedzin naszej gminy nie tylko Mieszkańców, ale przede wszystkim Gości.
Marcin Uchman
Wójt Gminy Cegłów
Pogoda w Cegłowie
Aktualnie
12.1°C
Umiarkowany deszcz
Wiatr: płn-zach. z szybkością 7,4 km/h
Wilgotność: 82%
Ciśnienie: 1014 hPa
Kolejne dni
Sobota
15.7°C
Niedziela
13.3°C
Poniedziałek
14.2°C
Kontakt
Urząd Gminy Cegłów

ul. Tadeusza Kościuszki 4
05-319 Cegłów

powiat miński
woj. mazowieckie

tel. (25) 759-59-48, 758-63-85
fax (25) 759-59-38

Gminy partnerskie
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Mapa gminy Cegłów | System Informacji Przestrzennej
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzienniki i Monitory
Dzienniki i Monitory
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-Usługi
e-Usługi
Sprawdź kolejki
Sprawdź kolejki
Wyślij wiadomość do Wójta
Wyślij wiadomość do Wójta
Cegłów na Facebook’u
Cegłów na Facebook'u
Regionalia Gminy Cegłów
Regionalia Gminy Cegłów
Cegiełka
Cegiełka
Archiwum
Archiwum
System rozliczeń za wodę
System rozliczeń za wodę
//uruchomienie banera na stronie głównej, po załadowaniu bibliotek lightbox